داستان آبیدیک

jack

d͡ʒæk


فارسی

1 عمومی:: خرك‌(برای‌ بالا بردن‌ چرخ‌) جك‌ اتومبیل‌، (در ورق‌ بازی‌)

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: jack sth up [ M ] INCREASE 2. informal disapproving to increase the price of something suddenly and by a large amount • Once the tourists arrive, the restaurants jack up their prices., jack sth up [ M ] LIFT 1. to raise a heavy object such as a car off the ground with a jack

Cambridge-Phrasal Verbs

2 general::   nounCARD

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code