داستان آبیدیک

label


فارسی

1 عمومی:: برچسب‌ زدن‌، لقب‌، اتیكت‌، متمم‌ سند یا نوشته‌، برچسب‌، تكه‌ باریك‌

شبکه مترجمین ایران

2 :: برچسب

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun designation: There was no label on the bottle. verb mark: We must label each box on the shelf.

Simple Definitions

2 general::   noun paper, etc. attached to sth ADJ. adhesive, sticky | designer clothes with a designer label | address, luggage | price | warning VERB + LABEL bear, carry, have It doesn't have a price label on it. | attach, put on, stick on She stuck labels on all the jars. | remove, take off | read Always read the label before taking any medicine. PREP. on a/the ~ What does it say on the label? | ~ on the label on the bottle description VERB + LABEL apply, attach, use One sometimes feels that the label ‘classic’ is applied to any book that is dull. company that produces records ADJ. record | major | independent VERB + LABEL sign to/with The band are hoping to sign with a major label by the end of the year. PREP. under a/the ~ The record was produced under the Virgin label.,   verb put a label on sth ADV. correctly, properly | wrongly Some of the plants were wrongly labelled. | carefully, clearly, neatly a pile of small plastic bags, each carefully labelled PREP. with The samples were all labelled with a date and place of origin. describe sb/sth as a particular thing ADV. falsely, wrongly She was wrongly labelled a liar. | automatically PREP. as She had automatically labelled the boys as troublemakers.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code