داستان آبیدیک

myriad


فارسی

1 عمومی:: ده‌ هزار، هزارها

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: بیشمار

There are myriad business strategies ...

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: adj. a very large indefinite number: They talked about the myriad of fish in the ocean.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code