داستان آبیدیک

nail onto

ne͡il ɔntu


english

1 general:: Phrase(s): nail something onto something [and] nail something to something; nail something on to attach something onto something by nailing. • Suzy nailed the hose bracket onto the side of the house. • She nailed on the bracket. • Laura nailed the bracket to the wall.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code