داستان آبیدیک

nutrition

nutɹɪʃən


فارسی

1 عمومی:: خوراك‌، تغذیه‌، قوت‌، قوت‌ گیری‌، تقویت‌، غذا

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun good food: Good nutrition can improve your health.

Simple Definitions

2 general::   noun ADJ. adequate, good, proper | inadequate, poor Many children at the school were found to be suffering from inadequate nutrition. PHRASES a source of nutrition

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code