داستان آبیدیک

nuzzle up against

nʌzəl ʌp əgenst


english

1 general:: Phrase(s): nuzzle up against someone or something [and] nuzzle up (to someone or something) [for an animal] to rub its nose against someone or something; to rub against someone or something, softly, in the manner of rubbing the nose against someone or something; to snuggle up to someone or something. (Nuzzle is related to nose.) • The dog nuzzled up against my leg, wanting to be friends. • The dog nuzzled up to me and licked my hand.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code