داستان آبیدیک

ozone

ozon


فارسی

1 عمومی:: نوعی‌ اكسیژن‌ ابی‌ كمرنگ‌ گازی‌ و تغییر گرای‌، (ش‌) ازن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun VERB + OZONE deplete, destroy OZONE + NOUN levels | depletion, destruction, loss | hole | pollution PHRASES the loss of/reduction in ozone the discovery of massive springtime reductions in ozone over Antarctica

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code