داستان آبیدیک

quiver with

kwɪvəɹ wɪð


english

1 general:: Phrase(s): quiver with something 1. Lit. to shake or shiver from something, such as cold, fear, anticipation, etc. • On seeing the bear, the dogs quivered with fear. • Todd quivered with the cold. 2. Fig. to experience eagerness or joy. • I quivered with delight when I saw the dessert. • Tom quivered with eagerness as the door opened.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code