داستان آبیدیک

quiz

kwɪz


فارسی

1 عمومی:: آزمون كوتاه خودآزمایی، مسخره‌ كردن‌، ازمایش‌ كردن‌، شوخی‌، امتحان‌، چیز عجیب‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. film, general knowledge, sports, etc. VERB + QUIZ compile | hold, organize | enter, take part in | win QUIZ + NOUN competition, game, programme, show | evening, night The pub has a quiz night every Wednesday. | question PREP. ~ about a quiz about the week's news

Oxford Collocations Dictionary

2 general:: noun test: We will have a quiz each Friday.

Simple Definitions


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code