داستان آبیدیک

quiz about

kwɪz əba͡ʊt


english

1 general:: Phrase(s): quiz someone about someone or something to ask someone many questions about someone or something. • The general quizzed the soldier about the incident. • The officer quizzed her about Randy.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code