داستان آبیدیک

quiz on

kwɪz ɑn


english

1 general:: Phrase(s): quiz someone on someone or something to give someone a quiz or test over the subject of someone or something. • The teacher quizzed the students on the chapter she had assigned for homework. • I hope they quiz me on George Washington. I am prepared.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code