داستان آبیدیک

rush into print

ɹʌʃ ɪntə pɹɪnt


english

1 general:: Phrase(s): rush something into print to print up something hastily. • The story was so timely that the newspaper editor rushed it into print without checking all the details. • We will rush the book into print as soon as the author finishes.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code