داستان آبیدیک

rush to conclusions

ɹʌʃ to kənkluʒənz


english

1 general:: Phrase(s): rush to conclusions to try to reach a conclusion too fast, probably with insufficient evidence; to jump to conclusions. • I hope that you don’t rush to any conclusions. I can explain this. • I’m afraid you are rushing to conclusions when you speak of canceling the performance.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code