داستان آبیدیک

tabloid

tæblɔ͡id


فارسی

1 عمومی:: چكیده‌، روزنامه‌ نیم‌ قط‌ع‌ و مصور، تلخیص‌ شده‌، خلاصه‌ شده‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. daily, Sunday | national | popular VERB + TABLOID read TABLOID + NOUN journalism, newspaper, press He believes that the tabloid press has behaved disgracefully. PREP. in a/the ~ I despair when I read what passes for news in some of the tabloids.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code