داستان آبیدیک

tabu search


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: جستجوی ممنوعه

In (Liaw 1998) and (Liaw 1999) an iterative approach was proposed based on Benders decomposition and a tabu search.

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: الگوریتم جستجوی ممنوع

شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code