داستان آبیدیک

utthita parshvakonasana


فارسی

1 عمومی:: اوتیتا پارشواکوناسانا

5 Develop your ability to rotate your torso towards the ceiling as in Utthita Parshvakonasana. 3 Utthita Parshvakonasana (back foot against wall), page 282 4 Utthita Parshvakonasana (back foot against % wall), page 282 Utthita Irikonasana Utthita Parshvakonasana Ardha Chandrasana Virabhadrasana 2 • Hip joint, knee, or sacroiliac joint: Utthita Parshvakonasana (Ch. 3, p. 40)

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code