داستان آبیدیک

utthita trikonasana


فارسی

1 عمومی:: اوتیتا تریکون آسانا ـ مثلث کشیده

'>■ Do Utthita Trikonasana on the right side. " Exhaie, bend your right leg, lower the left leg to the floor, and come back to Utthita Trikonasana. • If you are overweight or find it difficult to do Utthita Trikonasana, you can synchronize the placing of the hand and the lifting of the leg om 2 Utthita Trikonasana (back foot against wall), page 281 ^ 1 Ardha Uttanasana (ropes, with chair),page 293 ^ 2 Padangushthasana, page 297 ^ 3 Utthita Trikonasana (back foot against wall),

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code