داستان آبیدیک

vulnerability


فارسی

1 عمومی:: اسیب‌ پذیری‌

شبکه مترجمین ایران

2 :: آسیب پذیری، آسیب پذیری

واژگان شبکه مترجمین ایران

3 روان شناسی و مشاوره:: آسیب‌پذیری

Vulnerability Evokes the Nurturing Instinct

واژگان شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. extreme, great | economic, financial the economic vulnerability of unskilled workers | genetic evidence of a genetic vulnerability to cancer | naked, raw the naked vulnerability in his eyes VERB + VULNERABILITY demonstrate, expose, highlight, show (up) The earthquake highlighted the vulnerability of elevated highways. | decrease, reduce | increase | exploit, take advantage of The gang had taken advantage of the immigrants' vulnerability. PREP. ~ to the extreme vulnerability of old people to crime

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code