داستان آبیدیک

wage against

we͡id͡ʒ əgenst


english

1 general:: Phrase(s): wage something against someone or something to carry on something against someone or a group. • They waged war against the aggressors. • Are you still waging your battle against your father?

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code