داستان آبیدیک

waft

wɑft


فارسی

1 عمومی:: وزش‌ نسیم‌، بهوا راندن‌، روی‌ هوایا اب‌ شناور ساختن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   verb ADV. gently The night air wafted gently over them. | around, in, up A scent of honey wafted up from the hives. PREP. across, down, from, into, over, through, up Spicy smells wafted through the air.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code