داستان آبیدیک

waged employment


فارسی

1 علوم اجتماعی و جامعه شناسی:: اشتغال حقوق‌بگیری

The platform therefore operates as a kind of intermediary for work. However, this intermediate function operates with a spectrum of control. For example, in figure 2, platform work is compared to traditional waged employment.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code