داستان آبیدیک

wry tail


فارسی

1 کشاورزی:: دمی که به طرف چپ متمایل می شود و با خط بدن متقارن نیست(در راستای وضعیت طبیعی کل بدن قرار ندارد)

اصطلاحات پیشنهادی دکتر حسن مهربانی یگانه


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code