داستان آبیدیک

xquery update facility


فارسی

1 کامپیوتر و شبکه:: ابزار به‌روزرسانی XQuery

, XQuery Update Facility Requirements, W3C Working Draft, 3 June 2005, http://www.w3.org/TR/ XQuery Update Facility update language, named TempoXUF (Temporal XQuery Update Facility), as an extension of the W3C XQuery Update Facility language to temporal and versioning aspects. , 2004), XQuery Update Extension (supported by eXist-db), and XQuery Update Facility (XUF) (W3C,

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code