داستان آبیدیک

yammer about

jæməɹ əba͡ʊt


english

1 general:: Phrase(s): yammer (away) about someone or something to talk endlessly about someone or something. • What are you yammering about? • They were yammering away about the state of the economy.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code