داستان آبیدیک

yank

jæŋk


فارسی

1 عمومی:: (yankee) ضربه‌ناگهانی‌ و شدید، تشنج‌، تكان‌ شدیدوسخت‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: Phrase(s): yank someone or something Go to yank someone or something into something.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code