داستان آبیدیک

yank out of

jæŋk a͡ʊt ɑv


english

1 general:: Phrase(s): yank someone or something out of something [and] yank someone or something out to pull or jerk someone or something out of something. • Sam yanked the turnips out of the ground one by one. • He yanked out the best of the young carrots from the rich soil.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code