داستان آبیدیک

yttria stabilized zirconia


فارسی

1 مکانیک:: زیرکونیای تثبیت شده با ایتریم

In the EB-PVD method, the coating is made from yttria stabilized zirconia (YSZ) that has a columnar structure. The chemical vapor deposition (CVD) procedure for the deposition of YSZ layers has been developed under a European Commission's Britell/Euram research program for turbine blades and vanes. The -diketonates Zr and Y are used as source materials for the deposition of YSZ.

واژگان شبکه مترجمین ایران


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code