داستان آبیدیک

zander


فارسی

1 ورزش و تربیت بدنی:: سوف, سوف سفید بزرگترین نوع سوف ایرانی است که هم دردریا ی خزر و هم در مرداب ها و مصب رودخانه های خزری صید می‌شود. نام صحیح آن سوف سفید است در سال های اخیر در چندین سد و آب بند و دریاچه رها سازی و تکثیر شده است. در گذشته تصور می‌کردند این ماهی از امتزاج اردک ماهی Pike و Perch یا سوف به وجود آمده به همین مناسبت نام Pike- Perch را بر آن نهاده اند ولی این فرضیه صحیح نیست، اما هنوز این نام مصطلح است.

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code