داستان آبیدیک
معنی کلمه Yule Log ، معنی اصطلاح Yule Log ، به Yule Log چی می گن؟ ، Yule Log چی می شه؟، واژه Yule Log ، معادل Yule Log ، Yule Log synonym , Yule Log definition , Yule Log meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 319 میلی ثانیه.