داستان آبیدیک
معنی کلمه Yurta ، معنی اصطلاح Yurta ، به Yurta چی می گن؟ ، Yurta چی می شه؟، واژه Yurta ، معادل Yurta ، Yurta synonym , Yurta definition , Yurta meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 185 میلی ثانیه.