داستان آبیدیک
معنی کلمه Yurt ، معنی اصطلاح Yurt ، به Yurt چی می گن؟ ، Yurt چی می شه؟، واژه Yurt ، معادل Yurt ، Yurt synonym , Yurt definition , Yurt meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 273 میلی ثانیه.