داستان آبیدیک
معنی کلمه Zamindar ، معنی اصطلاح Zamindar ، به Zamindar چی می گن؟ ، Zamindar چی می شه؟، واژه Zamindar ، معادل Zamindar ، Zamindar synonym , Zamindar definition , Zamindar meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 231 میلی ثانیه.