داستان آبیدیک
معنی کلمه dyspnoeic ، معنی اصطلاح dyspnoeic ، به dyspnoeic چی می گن؟ ، dyspnoeic چی می شه؟، واژه dyspnoeic ، معادل dyspnoeic ، dyspnoeic synonym , dyspnoeic definition , dyspnoeic meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 136 میلی ثانیه.