dysregulation


فارسی

1 عمومی:: کژتنظیمی

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه dysregulation ، معنی اصطلاح dysregulation ، به dysregulation چی می گن؟ ، dysregulation چی می شه؟، واژه dysregulation ، معادل dysregulation ، dysregulation synonym , dysregulation definition , dysregulation meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 242 میلی ثانیه.