داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy rule set ، معنی اصطلاح fuzzy rule set ، به fuzzy rule set چی می گن؟ ، fuzzy rule set چی می شه؟، واژه fuzzy rule set ، معادل fuzzy rule set ، fuzzy rule set synonym , fuzzy rule set definition , fuzzy rule set meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 242 میلی ثانیه.