ga


فارسی

1 عمومی:: جرجیا

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ga ، معنی اصطلاح ga ، به ga چی می گن؟ ، ga چی می شه؟، واژه ga ، معادل ga ، ga synonym , ga definition , ga meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 207 میلی ثانیه.