gabbro

gæbɹo


فارسی

1 عمومی:: نوعی‌ صخره‌ از دسته‌ سنگهای‌ محترقه‌ و اتشفشانی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه gabbro ، معنی اصطلاح gabbro ، به gabbro چی می گن؟ ، gabbro چی می شه؟، واژه gabbro ، معادل gabbro ، gabbro synonym , gabbro definition , gabbro meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 143 میلی ثانیه.