داستان آبیدیک
معنی کلمه fuzzy set ، معنی اصطلاح fuzzy set ، به fuzzy set چی می گن؟ ، fuzzy set چی می شه؟، واژه fuzzy set ، معادل fuzzy set ، fuzzy set synonym , fuzzy set definition , fuzzy set meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 238 میلی ثانیه.