داستان آبیدیک

hypothesis


فارسی

1 عمومی:: برانگاشت‌، فرضیه‌، نهشته‌، قضیه‌ فرضی‌، فرض‌

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: انگاره، فرضیه

شبکه مترجمین ایران

english

1 general::   noun ADJ. acceptable, plausible | bold Scientists have proposed a bold hypothesis. | unlikely | speculative | testable | working These observations appear to support our working hypothesis. | scientific VERB + HYPOTHESIS construct, form, formulate, have, make, propose, put forward, suggest It is possible to make a hypothesis on the basis of this graph. A number of hypotheses have been put forward. | consider, discuss, examine, test (out) using this data to test her hypothesis | confirm, prove, support | accept | reject None of the hypotheses can be rejected at this stage. VERB + HYPOTHESIS concern sth Her hypothesis concerns the role of electromagnetic radiation. | predict sth The hypothesis predicts that children will perform better on task A than on task B. PREP. on a/the ~ Her study is based on the hypothesis that language simplification is possible. | ~ about an interesting hypothesis about the development of language | ~ on The results confirmed his hypothesis on the use of modal verbs.

Oxford Collocations Dictionary


معنی کلمه hypothesis ، معنی اصطلاح hypothesis ، به hypothesis چی می گن؟ ، hypothesis چی می شه؟، واژه hypothesis ، معادل hypothesis ، hypothesis synonym , hypothesis definition , hypothesis meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 164 میلی ثانیه.