داستان آبیدیک
معنی کلمه hysteresis ، معنی اصطلاح hysteresis ، به hysteresis چی می گن؟ ، hysteresis چی می شه؟، واژه hysteresis ، معادل hysteresis ، hysteresis synonym , hysteresis definition , hysteresis meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 214 میلی ثانیه.