داستان آبیدیک

hypoxia


فارسی

1 عمومی:: کم اکسیژنی، هیپوکسی، هیپوکسی، کم اکسیژنی

* Electrocution, hypoxia, many others * Hypoxia * Acute respiratory failure/hypoxia from many causes (no oxygen, apnea, asphyxiation) * Hypoxia, acute pulmonary embolism * For such otherwise healthy people, many factors can provoke the reentry SVT: caffeine, hypoxia, cigarettes, stress, anxiety, sleep deprivation, numerous medications.،* Electrocution, hypoxia, many others * Hypoxia * Acute respiratory failure/hypoxia from many causes (no oxygen, apnea, asphyxiation) * Hypoxia, acute pulmonary embolism * For such otherwise healthy people, many factors can provoke the reentry SVT: caffeine, hypoxia, cigarettes, stress, anxiety, sleep deprivation, numerous medications.،

واژگان شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: كمبود اكسیژن‌ در بافت‌ های‌ بدن‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه hypoxia ، معنی اصطلاح hypoxia ، به hypoxia چی می گن؟ ، hypoxia چی می شه؟، واژه hypoxia ، معادل hypoxia ، hypoxia synonym , hypoxia definition , hypoxia meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 230 میلی ثانیه.