داستان آبیدیک

ع


عابد
http://abidic.com/word/عابد

devout

عابدانه
http://abidic.com/word/عابدانه

pious

عابر
http://abidic.com/word/عابر

passerby

عابربانک
http://abidic.com/word/عابربانک

Automatic Teller Machine

عاج
http://abidic.com/word/عاج

ivory

عاجز
http://abidic.com/word/عاجز

cripple

عاجز کردن
http://abidic.com/word/عاجز کردن

disable

عاجز کننده
http://abidic.com/word/عاجز کننده

importunate

عاجزانه
http://abidic.com/word/عاجزانه

humble

عاجل
http://abidic.com/word/عاجل

immediate

عاجلا
http://abidic.com/word/عاجلا

immediately

عاجلانه
http://abidic.com/word/عاجلانه

immediately

عاجی
http://abidic.com/word/عاجی

ivory

عادات
http://abidic.com/word/عادات

manners

عادات خرید
http://abidic.com/word/عادات خرید

Buying habits

عادات سفر
http://abidic.com/word/عادات سفر

Trip Habits

عادت
http://abidic.com/word/عادت

Habit

عادت اجتماعی
http://abidic.com/word/عادت اجتماعی

Social habit

عادت دادن
http://abidic.com/word/عادت دادن

accustom

عادت داشتن
http://abidic.com/word/عادت داشتن

to be in the habit of

عادت زندگی
http://abidic.com/word/عادت زندگی

groove

عادت ماهیانه زنان
http://abidic.com/word/عادت ماهیانه زنان

catamenia

عادت مرسوم
http://abidic.com/word/عادت مرسوم

customary rule

عادت های مطالعه
http://abidic.com/word/عادت های مطالعه

Study habits

عادت کردن
http://abidic.com/word/عادت کردن

get into a habit

عادتا تکرار کردن
http://abidic.com/word/عادتا تکرار کردن

rote

عادتی
http://abidic.com/word/عادتی

customary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code