داستان آبیدیک
معنی کلمه N Address Instruction ، معنی اصطلاح N Address Instruction ، به N Address Instruction چی می گن؟ ، N Address Instruction چی می شه؟، واژه N Address Instruction ، معادل N Address Instruction ، N Address Instruction synonym , N Address Instruction definition , N Address Instruction meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.