داستان آبیدیک

N

en


فارسی

1 عمومی:: چهاردهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌، چهاردهم‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: In addition to the idioms beginning with NAIL, Also see BITE ONE'S NAILS; FIGHT TOOTH AND NAIL; HARD AS NAILS; HIT THE BULL'S-EYE (NAIL ON THE HEAD); ON THE NAIL.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    1
wUmrLVWz 29 اردیبهشت 1402
555
0    0
wUmrLVWz 28 اردیبهشت 1402
555
0    0
wUmrLVWz 28 اردیبهشت 1402
555
0    0
wUmrLVWz 28 اردیبهشت 1402
555
0    0
wUmrLVWz 28 اردیبهشت 1402
555
0    0
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
2    2
xpkLoRel 27 آبان 1401
555
1    2
« 1 » 
 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code