داستان آبیدیک
معنی کلمه N Type Semiconductor ، معنی اصطلاح N Type Semiconductor ، به N Type Semiconductor چی می گن؟ ، N Type Semiconductor چی می شه؟، واژه N Type Semiconductor ، معادل N Type Semiconductor ، N Type Semiconductor synonym , N Type Semiconductor definition , N Type Semiconductor meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 200 میلی ثانیه.