داستان آبیدیک

cable

ke͡ibəl


فارسی

1 عمومی:: كابل‌، ط‌ناب‌ سیمی‌، تلگراف‌، سیم‌ تلگراف‌، ط‌ناب‌ سیمی‌ ضخیم‌، سیم‌ كشی‌ كردن‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: noun wire: The bridge was held up by a cable. noun telegram: We sent them a cable to tell them.

Simple Definitions

2 general:: cable types of cable an electric/electricity cable • Be careful you don't cut through an electric cable. a power cable (= an electric cable ) • a power cable carrying 11,000 volts a telephone cable • Telephone cables were damaged in the storm. an overhead cable (= attached to high posts ) • Overhead cables can be dangerous for birds. an underground/undersea cable • The electricity will be transmitted by undersea cables. verbs lay/run a cable (= put one in position somewhere ) • In the 1860s the first cables were laid under the oceans. a cable connects something to something • How many miles of cables connect North America to Europe?

transnet.ir

3 general::   noun ADJ. electric, telephone | overhead, underground | fibre-optic QUANT. length a length of electric cable VERB + CABLE lay, run Roads have to be dug up to lay underground cables. Engineers plan to run the telephone cables under the river. | connect Connect the cable to the correct terminal. CABLE + VERB go, run a cable running under the road | connect sth new cables connecting major cities in Europe | carry sth These fibre-optic cables can carry telephone calls and computer data.

Oxford Collocations Dictionary


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code