داستان آبیدیک
معنی کلمه d flip flop ، معنی اصطلاح d flip flop ، به d flip flop چی می گن؟ ، d flip flop چی می شه؟، واژه d flip flop ، معادل d flip flop ، d flip flop synonym , d flip flop definition , d flip flop meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 222 میلی ثانیه.