داستان آبیدیک

D

di


فارسی

1 عمومی:: حرف‌ چهارم‌ الفبای‌ انگلیسی‌، علامت‌ عدد 05 در اعداد

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: daddy see BIG DADDY; GRANDDADDY OF THEM ALL; SUGAR DADDY.

American Heritage Idioms


معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code