داستان آبیدیک

dab at

dæb æt


english

1 general:: Phrase(s): dab at something to touch or pat something. • The painter dabbed at the canvas, making little changes here and there. • Don’t just dab at the wall, spread the paint on!

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه dab at ، معنی اصطلاح dab at ، به dab at چی می گن؟ ، dab at چی می شه؟، واژه dab at ، معادل dab at ، dab at synonym , dab at definition , dab at meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 1 میلی ثانیه , زمان پردازش: 211 میلی ثانیه.