داستان آبیدیک

dab off

dæb ɔf


english

1 general:: Phrase(s): dab something off Go to dab something off (of) something and dab something off, Phrase(s): dab something off (of) something [and] dab something off to pat or wipe something off something. (Of is usually retained before pronouns.) • Please dab the butter off your chin. • Please dab off the butter. • Dab the moisture off of the apples.

McGrawhill's American Idioms And Phrasal Verbs


معنی کلمه dab off ، معنی اصطلاح dab off ، به dab off چی می گن؟ ، dab off چی می شه؟، واژه dab off ، معادل dab off ، dab off synonym , dab off definition , dab off meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
  
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 150 میلی ثانیه.